Посадова інструкція провізора клінічного

Залежно від специфіки діяльності конкретного закладу та його організаційно-штатної структури, ця посадова інструкція може бути доповнена іншими пунктами та деталізована, або, навпаки, окремі її пункти можуть бути вилучені (змінені), якщо вони передбачені в посадових інструкціях інших працівників закладу відповідної кваліфікації та напрямку роботи або згідно зі змінами в чинному законодавстві на момент затвердження посадової інструкції.

Увага!

У зв’язку з набранням чинності наказу МОЗ № 2347 від 27.11.2019 р. при формуванні посадових інструкцій на медичних працівників починаючи з 1 січня 2020 року у розділі «Кваліфікаційні вимоги» не слід використовувати термінологію: «Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо)». За новими стандартами потрібно використовувати фразу: «Безперервний професійний розвиток».

1. Загальні положення

1.1. Провізор клінічний  належить до професійної групи «Професіонали».

1.2. Призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника закладу відповідно до чинного законодавства України за поданням заступника керівника закладу (завідувача аптеки, іншого керівника або без подання).

1.3. Документи, якими керується у роботі провізор:

1.3.1. Зовнішні документи: чинне законодавство України про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, які визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби, документи місцевих (територіальних) органів охорони здоров’я;

1.3.2. Внутрішні документи: Статут (Положення) медичного закладу, накази, розпорядження, доручення керівництва закладу, Положення про аптеку (інший відповідний структурний підрозділ), Настанова з якості (інші документи системи управління якістю), інструкції з охорони праці, ця посадова інструкція.

1.4. Мета діяльності на посаді (головна функція) провізора клінічного — це забезпечення хворих висококваліфікованою медичною допомогою шляхом надання рекомендацій лікарям і хворим про найефективніші лікарські препарати.

1.5. Робоче місце провізора клінічного розташоване у приміщеннях аптеки (іншого структурного підрозділу закладу), за умовами праці відповідає чинним санітарно-гігієнічним нормам й оснащене:

1.5.1. необхідними приладами, апаратурою, матеріалами, лікарськими засобами тощо згідно з Табелем оснащення;

1.5.2. персональним комп’ютером, підключеним до локальної мережі закладу та інтернету.

1.6. Оригінал цієї посадової інструкції зберігається у відділі кадрів закладу, 1-а копія – у завідувача аптеки (або іншого керівника), 2-а копія — у працівника.

1.7. У разі перерозподілу обов’язків між працівниками закладу до цієї посадової інструкції наказом керівника закладу можуть бути внесені зміни або доповнення відповідно до законодавства.

2. Завдання та обов’язки

Провізор клінічний  виконує такі функціональні завдання та обов’язки:

2.1. Керується чинним законодавством країни про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, які визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію фармацевтичної служби.

2.2. Забезпечує хворих висококваліфікованою медичною допомогою шляхом надання рекомендацій лікарям і хворим про найефективніші лікарські препарати.

2.3. Разом із лікарем здійснює підбір ліків і визначає їхні індивідуальні дози для хворих залежно від віку, статі, головного захворювання та супутньої патології; визначає режим введення лікарських препаратів конкретним хворим; прогнозує можливі ускладнення в разі одночасного використання кількох препаратів; підбирає найефективніші та найменш токсичні комбінації ліків певної фармакологічної групи; визначає аналоги імпортним препаратам тієї ж дії та їхню порівняльну вартість, підвищуючи ефективність і економічність фармакотерапії.

2.4. Надає інформацію про нові лікарські препарати порівняно з відомими вітчизняними та зарубіжними препаратами.

2.5. Забезпечує необхідний асортимент і формування формуляра лікарських препаратів, а також контакти з аптечними установами для своєчасного придбання їх закладом.

2.6. Бере участь у закупівлі лікарських препаратів із урахуванням потреби закладу, специфіки захворюваності регіону, контингенту хворих, фармакоекономічних принципів.

2.7. Обґрунтовує обсяги фінансування лікарського забезпечення з бюджетних і страхових фондів.

2.8. Якщо потрібно, то здійснює заміни генеричними препаратами, підбирає ефективні та дешевші аналоги дорогих і оригінальних ліків.

2.9. Здійснює накопичення, систематизацію, поширення фармацевтичної та фармакологічної інформації.

2.10. Забезпечує належну фармацевтичну опіку хворих у разі відпуску безрецептурних лікарських препаратів, фармацевтичну опіку лікарів і хворих у разі призначення рецептурних ліків.

2.11. Бере участь у проведенні клінічних випробувань і біоеквівалентності лікарських препаратів.

2.12. Здійснює нагляд за побічними реакціями / діями лікарських засобів.

2.13. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.14. Здійснює контроль за роботою середнього фармацевтичного персоналу (якщо він є), виконанням працівниками правил і норм охорони праці.

2.15. Забезпечує правильне ведення документації, зокрема й пов’язаної з призначенням лікарських засобів хворим, за затвердженими формами, відповідно до вимог галузевих нормативних документів, також і в електронній формі.

2.16. Подає звітність відповідно до затверджених форм і в установлені терміни.

2.17. Бере участь у розроблянні, впровадженні та функціонуванні за напрямком своєї роботи системи управління та контролю якості, дотримується її процедур (настанов, стандартів, протоколів тощо).

2.18. Постійно удосконалює свій професійний рівень, систематично у встановленому порядку підвищує кваліфікацію, вивчає необхідну літературу, бере участь у конференціях, семінарах і навчання на курсах удосконалення, проходить атестацію у встановлені строки.

2.19. Оперативно вживає заходи, включно зі своєчасним інформуванням керівництва закладу про потребу усунення порушень техніки безпеки, протипожежних і санітарних правил, які створюють загрозу діяльності закладу, його працівникам, пацієнтам, іншим відвідувачам.

2.20. Зберігає професійну таємницю, дотримується вимог професійної етики та медичної деонтології, правил і норм внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці (вимог гігієни праці, техніки безпеки, виробничої санітарії) та пожежної безпеки.

3. Права

Для виконання своїх функцій провізор клінічний  має право:

3.1. на обов’язкове страхування за рахунок власника закладу в разі заподіяння шкоди його життю та здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, які передбачені законодавством;

3.2. вносити пропозиції завідувачу аптеки (іншому керівнику) з питань покращання організації й умов праці;

3.3. контролювати роботу підлеглих працівників (якщо вони є), віддавати їм вказівки в рамках їхніх посадових обов’язків і вимагати їхнього чіткого виконання;

3.4. запрошувати, одержувати та користуватися інформаційними матеріалами, нормативно-правовими документами, які необхідні для виконання посадових обов’язків;

3.5. консультувати лікарський персонал і пацієнтів закладу про властивості препаратів, протипоказання та можливі побічні дії;

3.6. брати участь у науково-практичних конференціях і нарадах, на яких розглядаються питання, які пов’язані з його роботою;

3.7. підвищувати кваліфікацію на курсах удосконалення у встановлені строки;

3.8. проходити в установленому порядку атестацію з правом отримання (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії;

3.9. підписувати та/або візувати в межах компетенції необхідні документи.

4. Відповідальність

4.1. Провізор клінічний  несе відповідальність за:

4.1.1. несвоєчасне та неякісне виконання покладених на нього посадових обов’язків згідно з цією посадовою інструкцією, Положенням про аптеку (інший структурний підрозділ);

4.1.2. неналежну організацію роботи, несвоєчасне і некваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень керівництва, нормативно-правових актів за профілем діяльності;

4.1.3. неналежні облік, витрати і зберігання матеріалів, реактивів тощо;

4.1.4. недотримання правил експлуатації й обслуговування апаратури, обладнання тощо;

4.1.5. несвоєчасне й неякісне оформлення службової документації, яка передбачена чинними нормативно-правовими документами;

4.1.6. ненадання в установленому порядку статистичної та іншої інформації (звітності) про свою діяльність;

4.1.7. незабезпечення дотримання виконавської дисципліни та виконання посадових обов’язків підлеглими йому працівниками (якщо вони є);

4.1.8. неоперативне вживання заходів, включно зі своєчасним інформуванням керівництва закладу про потребу усунення порушень техніки безпеки та санітарних правил, які створюють загрозу діяльності закладу, його працівникам, пацієнтам і відвідувачам;

4.1.9. завдання матеріальної шкоди закладу, а саме втрату та псування з власної провини обладнання, інструментарію, матеріалів закладу тощо, а також їхнє неправильне використання — у межах чинного законодавства;

4.1.10. недотримання правил внутрішнього розпорядку, охорони праці і пожежної безпеки.

4.2. Оцінювання роботи провізора клінічного здійснює заступник медичного директора (завідувач аптеки, інший керівник) із врахуванням повноти, якості та своєчасності виконання ним посадових обов’язків, дотримання вимог нормативно-правових і внутрішніх документів закладу, правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни,  морально-етичних норм.

5. Повинен знати

Провізор клінічний  повинен знати:

5.1. Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, які регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; організацію фармацевтичної служби;

5.2. основи права в медицині;

5.3. права, обов’язки та відповідальність провізора клінічного в забезпеченні ефективної та нешкідливої фармакотерапії;

5.4. принципи виготовлення та контролю якості лікарських препаратів;

5.5. принципи розробки нових лікарських препаратів;

5.6. основи хімії, біохімії, біології, анатомії, фізіології, генетики психології;

5.7. основи медичних знань – пропедевтику різних груп захворювань;

5.8. методи маркетингу та менеджменту для визначення потреби в лікарських препаратах для формування асортименту лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах;

5.9. лабораторну та функціональну діагностику;

5.10. перелік побічних ефектів лікарських препаратів;

5.11. можливість коригування лікарських засобів за показаннями на тлі суміжних захворювань;

5.12. особливості фармакокінетики лікарських препаратів;

5.13. методи дослідження фармакокінетики та біоеквівалентності лікарських препаратів;

5.14. основи забезпечення індивідуального дозування лікарських препаратів:

5.15. вибір індивідуальної дози, періодичності її приймання та шляхів введення в організм;

5.16. методи проведення моніторингу лікарських препаратів;

5.17. категорії експериментальної та клінічної фармакології;

5.18. методи клінічної апробації лікарських препаратів;

5.19. теорію статистичних досліджень;

 5.20. принципи інформаційної роботи з питань фармації та фармакології;

5.21. передові інформаційні та інтернет-технології, прикладні програмні засоби, які використовують у роботі;

5.22. правила оформлення документації, також і в електронній формі;

5.23. вимоги стандартів (процедур, протоколів, інших документів) чинної в закладі (аптеці) системи управління якістю медичної допомоги за профілем діяльності;

5.24. сучасну літературу за фахом і методи її узагальнення;

5.25. правила і норми пожежної безпеки та охорони праці.

6. Кваліфікаційні вимоги

До провізора клінічного встановлені такі кваліфікаційні вимоги:

6.1. Провізор клінічний вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Клінічна фармація». Підвищення кваліфікації (безперервний професійний розвиток). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 10 років.

6.2. Провізор клінічний I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Клінічна фармація». Підвищення кваліфікації (безперервний професійний розвиток). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 7 років.

6.3. Провізор клінічний II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Клінічна фармація». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом — понад 5 років.

6.4. Провізор клінічний: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Фармація», спеціальністю «Клінічна фармація». Наявність сертифіката провізора-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

7.1. Для виконання обов’язків і реалізації своїх прав провізор клінічний взаємодіє з (залежно від особливостей організаційно-штатної структури конкретного закладу, його статуту, вказується коло та характер взаємозв’язків працівника зі співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також із сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації, необхідних для роботи матеріалів (препаратів, медикаментів), порядок погодження та затвердження документів тощо):

7.1.1 Іншими працівниками свого структурного підрозділу (аптеки) з питань _______________________________________________________________________________________;

7.1.2. Працівниками інших структурних підрозділів закладу з питань _______________________________________________________________________________________;

7.1.3. Фармацевтичними фірмами, аптеками тощо з питань _______________________________________________________________________________________ ;

7.1.4. Атестаційними комісіями з питань _____________________________________________;

7.1.5. Громадськими організаціями, науковими та професійними асоціаціями з питань _______________________________________________________________________________;

7.1.6. Іншими сторонніми підприємствами, установами, організаціями з питань _______________________________________________________________________________________.

7.2. У своїй діяльності безпосередньо підпорядковується заступнику медичного директора (завідувачу аптеки, аптечного відділення, іншого відповідного структурного підрозділу).

7.3. Провізору клінічному може бути підпорядкований середній фармацевтичний персонал у закладі.

7.4. Якщо провізор клінічний відсутній на робочому місці (хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов’язків забезпечує інший працівник відповідної кваліфікації за розпорядженням (заступника) медичного директора (завідувача аптеки, іншого керівника).