Структурний відділ КНП

Запитання:

Чи може бути у структурі закладу охорони здоров’я (КНП) відділ без посад (все посади виведені зі штатного розпису) або лише з одною посадою?

Відповідь:

Для відповіді на це запитання насамперед варто звернути увагу на норми ст. 64 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) щодо утворення структурних підрозділів на підприємстві (у юридичної особи) (таблиця 1).

Норми ст. 64 ГК щодо утворення структурних підрозділів
Таблиця 1. Норми ст. 64 ГК щодо утворення структурних підрозділів

Таким чином кожне підприємство, зокрема й комунальне некомерційне підприємство, для виконання необхідних функцій може за потреби створити будь-який структурний підрозділ із відповідного напрямку діяльності, наприклад, відділ, відділення, управління, бюро, сектор тощо. При цьому рішення щодо створення на підприємстві окремого структурного підрозділу власник підприємства або уповноважений ним орган (керівник підприємства у межах наданих йому повноважень) приймає самостійно.

Також слід зазначити, зараз на законодавчому рівні відсутнє чітке визначення поняття «структурний підрозділ», натомість воно міститься в низці інших нормативно-правових актів України (далі — НПА) переважно відомчого характеру.

Наприклад, його найбільш містке та узагальнене визначення раніше було у спільному наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету по нагляду за охороною праці України від 17 червня 1999 р. № 112 «Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій», який на цей втратив чинність, але водночас для повного розуміння цього поняття можна скористатися відповідним визначенням:

  • Підрозділ структурний — ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремлені, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства) в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад, виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця.

Крім того, слід зазначити, що залежність виду функціонального структурного підрозділу (сектор, управління, відділ, служба тощо) від чисельності його працівників або конкретних напрямків роботи такого підрозділу чи спеціалізації всього підприємства зараз законодавчо не унормована, хоча для органів державної влади або окремих бюджетних установ така залежність і може бути передбачена відповідними нормативно-правовими актами (далі — НПА), наприклад, постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» (далі — Постанова № 179). Наприклад, згідно з п. 3-1 Постанови № 179:

  • у складі департаменту може бути не менш як два управління;
  • у складі управління може бути не менш як два самостійних відділи;
  • у відділі штатна чисельність працівників може бути не менше ніж п’ять одиниць у обласній державній адміністрації та не менше ніж три одиниці у районній державній адміністрації;
  • у секторі штатна чисельність працівників може бути не менше ніж дві одиниці.

Таким чином для підприємств не державної форми власності у законодавстві фактично відсутні формальні обмеження щодо створення певного виду структурного підрозділу, зокрема відділу, залежно від чисельності працівників такого структурного підрозділу. Тобто теоретично у структурному підрозділі може й зовсім не бути штатних працівників, якщо виконання функцій, які покладаються на такий структурний підрозділ, забезпечують певні позаштатні працівники або фізичні особи («фрілансери», «самозайняті особи», «фізичні особи — підприємці»), які виконують певну роботу для підприємства за цивільно-правовими договорами (договорами підряду тощо).

У зазначеному випадку наявність структурних підрозділів без штатних працівників повинна бути відзначена у відповідних документах підприємства, в яких наводиться і певна інформація про структурні підрозділи на підприємстві, наприклад, у «організаційній структурі» підприємства, «структурі і штатній чисельності», «штатному розписі», «положенні про конкретний структурний підрозділ» тощо. При цьому, хоча згідно з ч. 3 ст. 64 ГК підприємства і самостійно розроблюють свій штатний розпис, водночас під час розробки штатного розпису організаціями бюджетної сфери слід дотримуватися порядку, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та можливими іншими НПА відомчого характеру.

Зокрема в зазначених відомчих документах можуть міститися й певні обмеження щодо відбиття (наявності) у штатних розписах та/або інших організаційних документах відповідних держаних (бюджетних) підприємств і організацій структурних підрозділів без передбачених у них штатних посад.

Також випадки наявності й на комерційних підприємствах приватних форм власності структурних підрозділів без штатних працівників слід розглядати як певний виняток із правил, бо на практиці структурні підрозділи зазвичай утворюються за наявності в них мінімум двох штатних працівників певної професійної спеціалізації, наприклад, керівника структурного підрозділу та підлеглого йому працівника. При цьому наявність у структурному підрозділі лише однієї штатної посади його керівника може розглядатися як порушення норм і положень національної системи професійної класифікації (вимог Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» і Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників), оскільки згідно з зазначеними нормами та положеннями для утворення назви посади керівника певного рівня, у працівника, які працює на такій посаді, повинні бути в підпорядкуванні інші працівники.

Також зрозуміло, що в жодному разі недопустиме існування структурних підрозділів без передбачених у них штатних працівників із різними «зловмисними цілями», наприклад, для ухилення від сплати податків. Таке може бути, наприклад, коли виконання покладених на структурний підрозділ функцій на практиці будуть забезпечувати особи, що фактично перебувають у трудових правовідносинах із підприємством без їхнього належного оформлення згідно з законодавством (для отримання «чорних» заробітних плат «у конвертах» без відповідних нарахувань на заробітну плату тощо). У зв’язку з цим зрозуміло, що наявність на підприємстві структурних підрозділів без штатних працівників може привернути додаткову увагу різних контролюючих органів під час відповідних перевірок діяльності підприємства.