Внутрішній трудовий розпорядок у медичному закладі

Кожний медичний заклад — це складний механізм, робота якого потребує чіткої організованості всіх його працівників і підпорядкування певним правилам. Зазвичай вони визначаються у Правилах трудового розпорядку. Чи всі медичні заклади повинні розробляти такий документ? Які положення слід до нього включати? Відповіді на ці запитання знайдете у статті.


Що таке внутрішній трудовий розпорядок?

Внутрішній трудовий розпорядок — певна система трудових правовідносин, які складаються в колективі медичного закладу в процесі виконання спільної праці. Іншими словами, внутрішній трудовий розпорядок — це локальний правопорядок усередині закладу: він регулює порядок взаємовідносин між працівниками та керівництвом закладу, а також між працівниками поміж собою.

Вимоги внутрішнього трудового розпорядку обов’язкові для всіх, хто перебуває в трудових відносинах: і працівники, і керівництво медичного закладу повинні чітко виконувати свої трудові обов’язки та дотримуватись трудової дисципліни.

Крім іншого, для працівників трудова дисципліна полягає в їхньому обов'язку сумлінно виконувати свою роботу, а для керівника закладу — в обов'язку виплачувати їм заробітну плату та забезпечувати виконання роботи у безпечних і нешкідливих умовах праці.

 На законодавчому рівні питання внутрішнього трудового розпорядку регулюються Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП), окремими законами України, типовими правилами внутрішнього трудового розпорядку, галузевими правилами внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Які заклади повинні мати правила трудового розпорядку?

Діяльність будь-якого медичного закладу пов’язана зі значною кількістю різних процесів і операцій, і всі вони супроводжуються взаємовідносинами між людьми. Для того, щоб робота виконувалася злагоджено, необхідно мати внутрішній документ, який допоможе організувати та керувати працею всіх працівників медичного закладу. Таким документом є Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила).

Зауважимо, що необхідність розробки та затвердження Правил не лише теоретична: вона обумовлена трудовим законодавством. Зокрема, про цей документ неодноразово вказується у КЗпП:

 • до початку роботи керівник медичного закладу зобов’язаний ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором (п. 2 ч. 1 ст. 29 КЗпП);
 • одна з підстав розірвання трудового договору — це систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП).
 • трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях (зокрема й медичних закладах) визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку (ст. 142 КЗпП).

Виходячи із зазначеного, Правила внутрішнього трудового розпорядку повинні бути в кожному медичному закладі.

Порядок розробки правил внутрішнього трудового розпорядку

У галузі охорони здоров’я зараз діють галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 грудня 2000 р. № 204-о (далі — Галузеві правила). Цей документ медичні заклади можуть взяти за основу під час розробки своїх внутрішніх Правил.

Наведемо невеликий алгоритм дій для розробки, погодження та затвердження Правил у медичному закладі.

Алгоритм дій

Для кадровика під час укладання договору про повну матеріальну відповідальність

1

Керівник закладу обирає відповідальну особу або групу відповідальних осіб (зазвичай це працівники, які відповідають за загальне або кадрове діловодство), які як представники трудового колективу будуть розробляти проєкт Правил, та доручає їм цю роботу.

2

Після ознайомлення з розробленим проєктом Правил керівник медичного закладу вносить до нього свої пропозиції та зауваження.

3

Проєкт Правил подається на погодження виборному органу первинної профспiлкової органiзацiї (профспiлкову представнику). У разі вiдсутностi в медичному закладі профспілкової організації проєкт Правил повинен погодити уповноважений представник трудового колективу, оскільки затверджені лише керівником закладу Правила під час перевірки можуть визнати недійсними.

4

Узгоджений керівником медичного закладу та профспілковим представником / уповноваженим від трудового колективу проєкт Правил доводиться до відома всіх працівників для ознайомлення та обговорення. Зауважимо, що законодавство не містить вимоги до керівництва закладу в обов’язковому порядку враховувати всі пропозиції, внесені до проєкту Правил працівниками, тому на свій розсуд окремі з них він має право відхилити.

5

Проєкт Правил затверджується на загальних зборах трудового колективу, що оформляється відповідним протоколом. Після цього Правила стають легітимними.

Правила внутрішнього трудового розпорядку затверджують на кілька років, а зміни до них вносять за потреби.

Форма та зміст правил внутрішнього трудового розпорядку

Правила, які розробляють у медичному закладі, повинні доповнювати та конкретизувати норми чинного законодавства, не порушуючи їх та не погіршуючи умови роботи працівників. Якщо ж у Правилах будуть вимоги, які суперечать чинному законодавству або погіршують його норми, вони вважатимуться недійсними. Враховуючи, що Правила — це локальний документ медичного закладу, він повинен мати такі обов’язкові реквізити: назву, дату складання, місце видання, гриф затвердження, підписи, позначку про виконавця.

Відповідно до Галузевих правил локальні Правила повинні містити такі основні розділи:

 • загальні положення;
 • порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників;
 • основні обов’язки працівників;
 • основні обов’язки керівника (власника) медичного закладу;
 • робочий час і порядок його використання;
 • види заохочень за успіхи в роботі;
 • відповідальність за порушення трудової дисципліни.

Вказані розділи Правил є обов’язковими. Але, враховуючи специфіку своєї діяльності, кожний медичний заклад має право прописувати ще додаткові розділи, які йому потрібні.

Наприклад, зважаючи на те, що в медичному закладі постійно перебуває багато пацієнтів та відвідувачів, деякі медичні заклади можуть визначити Правилами питання взаємовідносин із пацієнтами, порядок їхніх відвідувань тощо. Також можна розробити розділ «Обов’язки пацієнтів», а щоб пацієнти та відвідувачі мали можливість з ними ознайомитися, текст цього розділу слід роздрукувати та повісити на дошці оголошень.

Відповідальність за відсутність правил

Як зазначалося вище, Правила повинні бути в кожному медичному закладі, тому їхню відсутність розглядають як порушення вимог законодавства про працю. Це своєю чергою передбачає адміністративну відповідальність посадових осіб згідно з ч. 1 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема за відсутність таких Правил на посадових осіб медичного закладу накладається штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн).

Далі наведемо зразок Правил для медичного закладу. Враховуючи, що зміст правил досить об’ємний, в окремих обов’язкових розділах вкажемо лише основні положення (а решту можна взяти з Галузевих правил), щоб більше зупинитися на тих специфічних розділах, які стосуються саме медичних закладів.

«Затверджую»

Директор ТОВ «Клініка «Здоров’я»
Силенко Р. Т. Силенко
Наказ від 23. 12. 2021 р. № 125

Правила внутрішнього трудового розпорядку
ТОВ «Клініка «Здоров’я»

Цей документ (далі — «Правила») затверджено наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Клініка «Здоров’я», він є нормативним документом, який регламентує внутрішній режим та особливості надання медичних і пов’язаних з ними сервісних та інших послуг у медичному центрі «Клініка «Здоров’я» (далі — «Клініка»).

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), інших нормативно-правових актів, які регулюють сферу трудових відносин.

1.2. Правила визначають трудовий розпорядок у Клініці і вводяться з метою: чіткої організації праці та зміцнення трудової дисципліни, створення безпечних умов праці, підвищення її продуктивності й ефективності, раціонального використання робочого часу.

1.3. Усі питання, що пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує керівник Клініки в межах наданих йому повноважень, а у випадках, які передбачені законодавством, — спільно або за узгодженням із представником трудового колективу.

1.4. Правила поширюються на всіх працівників ТОВ «Клініка «Здоров’я» незалежно від посади та виконуваної роботи.

1.5. Правила доводяться до відома всіх працівників Клініки.

1.6. Інформація про засновника та керівництво Клініки, ліцензії на медичну практику, медичний персонал, сертифікати на медичні засоби та обладнання, прейскурант цін, чинні дисконтні програми є відкритою для ознайомлення і розміщується у Куточку споживача Клініки.

2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

У цьому розділі слід вказати стандартні правила прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників згідно з КЗпП. Їх можна взяти з Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку (прим. авт.).

3. Робочий час

3.1. У Клініці встановлено шестиденний робочий тиждень. Вихідний день — неділя.

3.2. Медичні послуги надаються Клінікою амбулаторно та стаціонарно.

3.2.1. Амбулаторний прийом пацієнтів здійснюється за попереднім записом із понеділка до п’ятниці з 9:00 до 20:00, у суботу — з 9:00 до 16:00.

3.2.2. Оформлення госпіталізації до стаціонару Клініки та виписування пацієнтів здійснюється з 9:30 до 16:30 у робочі дні.

3.3. 3а домовленістю із керівником Клініки працівнику може бути встановлено неповний робочий день із оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП). Скорочений робочий час встановлюється для осіб, які мають право на це згідно з трудовим законодавством (ст. 51 КЗпП).

3.4. За необхідності окремим працівникам, за їхньою згодою, може бути встановлений індивідуальний режим робочого часу. Це оформляється наказом керівника Клініки.

3.5. Перерва для харчування і відпочинку використовується працівником на власний розсуд.

3.6. 3а наявності передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП умов керівник Клініки може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

3.7. У випадку виникнення необхідності тимчасово відлучитися з робочого місця з питань виробничої необхідності або з особистих поважних причин працівник зобов'язаний попередньо погодити свою відсутність з керівником і зробити відмітку в спеціальному журналі.

3.8. Робота у вихідні дні компенсується працівнику в порядку, який передбачений законодавством (ст. 72,107 КЗпП).

3.9. Залучення працівників до понаднормових робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється в установленому законодавством порядку (ст. 62, 71,73 КЗпП).

4. Основні обов’язки працівників

4.1. Працівники Клініки зобов’язані:

 • своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;
 • починати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
 • бути на робочому місці від часу початку роботи до часу закінчення роботи, за винятком встановлених перерв на відпочинок і харчування, інших перерв;
 • виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (функціональні обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
 • виконувати розпорядження керівника Клініки, які не суперечать чинному законодавству;
 • виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки;
 • користуватися виданими спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту та запобіжними пристроями;
 • вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу Клініки і негайно повідомляти про таку загрозу керівництву;
 • дбайливо ставитися до майна Клініки, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей;
 • дотримуватися чистоти й порядку на робочому місці, у відділенні та на території Клініки;
 • у разі здійснення медичних втручань чітко дотримуватися встановлених чинним законодавством стандартів (нормативів) щодо методів, діагностики, лікування та профілактики.
 • дотримуватися принципів професійності, сумлінності, доброзичливості та професійної етики.
 • поводитися толерантно й етично з іншими працівниками та клієнтами Клініки.

4.2. Працівники мають право :

 • вимагати від керівника Клініки забезпечення їх роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;
 • вимагати належних, безпечних і здорових умов праці;
 • вимагати надання спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, лікувально-профілактичного харчування тощо згідно з нормами, встановленими законодавством;
 • своєчасно отримувати заробітну плату, не нижчу за визначену законом і колективним договором;
 • оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, зокрема застосовані до них дисциплінарні стягнення;
 • звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва;
 • інші права, надані трудовим законодавством.

4.3. Працівника, який за станом здоров’я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, керівник Клініки повинен перевести, за його згодою, на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день.

5. Основні права й обов’язки роботодавця

6. Види заохочень за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативну, тривалу та бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовують такі заходи заохочення:

 • оголошення подяки;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком;
 • підвищення на посаді або підвищення заробітної плати.

6.2. Керівник Клініки видає наказ про заохочення і в урочистій обстановці доводить його до відома колективу. Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

6.3. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги та пільги в галузі соціально-культурного обслуговування (путівки до санаторіїв і будинків відпочинку та ін.). Таким працівникам надається також перевага у просуванні по службі.

7. Взаємовідносини з пацієнтами

7.1. Щодо кожного пацієнта ведеться медична документація, перелік і форми якої розроблені та затверджені адміністрацією Клініки з урахуванням вимог чинного законодавства України.

7.2. Під час оформлення медичної документації збирається не лише інформація про загальний стан здоров’я, специфічні реакції й особливості організму кожного пацієнта, а ще й персональні дані, які потрібні для забезпечення оперативного зв’язку з кожним пацієнтом та його родичами й близькими.

7.3. Кожний пацієнт зобов’язаний повідомити медперсоналу достовірну інформацію про стан свого здоров’я та свої персональні дані. В іншому разі Клініка не несе юридичної відповідальності за виникнення позаштатних ситуацій у лікуванні або зниження його ефективності.

7.4. Вибір пацієнтом лікаря або призначення лікуючого лікаря для кожного пацієнта відбувається відповідно до причини звернення та графіка прийому спеціалістів.

7.5. Пацієнт має право вимагати заміни лікуючого лікаря на будь-якому етапі лікування та навіть відмовитися від лікування в Клініці взагалі.

7.6. У разі, якщо пацієнт не виконує медичних приписів (рекомендацій) лікаря або даних Правил, Клініка має право відмовитись від подальшого медичного обслуговування цього пацієнта, крім випадків, коли його життю та здоров’ю загрожує небезпека. Рішення про припинення правовідносин із таким пацієнтом (зокрема про дострокову виписку зі стаціонару) приймає головний лікар Клініки.

7.7. Дострокова виписка пацієнта також можлива за письмовою заявою пацієнта (уповноваженого представника).

7.8. Клініка не несе відповідальності за стан здоров’я пацієнта чи ефективність його лікування у випадку відмови останнього від виконання медичних приписів (рекомендацій) і дострокової виписки зі стаціонару.

7.9. У разі виникнення конфліктної ситуації з пацієнтом щодо якості, порядку, терміну лікування, внесення важливих змін до погодженого раніше плану лікування, призупинення (припинення) лікування, а також висування вимог про негайну зміну лікуючого лікаря, медичний персонал зобов’язаний дотримуватись медичної етики та запобігати розвитку конфлікту, а також письмово (доповідною запискою) повідомити про це керівника Клініки.

7.10. У разі незгоди пацієнта з доказами та поясненнями лікуючого лікаря, лікар має право відмовитися від подальшого лікування, взяти з пацієнта письмову розписку про відмову від лікування на запропонованих лікарем умовах, або скласти за участю двох свідків акт, у випадку, коли пацієнт не хоче надавати таку розписку.

8. Режим відвідування пацієнтів

8.1. У стаціонарі Клініки встановлений такий режим відвідування пацієнтів:

 • приймання передач: щодня з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 16:30
 • відвідування пацієнтів родичами та знайомими:
 • у понеділок — п’ятницю з 16:30 до 19:00, у суботу і неділю, святкові і неробочі дні з 10:00 до 12:30 та з 16:30 до 19:00 години.

Головний чи черговий лікар має право самостійно змінювати години відвідування пацієнтів. Тимчасові обмеження для відвідування можуть бути встановлені щодо окремих пацієнтів їхнім лікуючим лікарем (за станом здоров’я).

8.2. Особи, які виявили бажання провідати пацієнта Клініки, також повинні дотримуватися цих Правил та не повинні:

 • порушувати спокій і сон пацієнтів;
 • приносити заборонені речі, алкоголь, наркотичні речовини, а також медичні засоби і матеріали, які не були призначені пацієнту лікуючим лікарем Клініки.

8.3. Черговий лікар має право не дозволити увійти до палатного корпусу відвідувачам, які порушують вимоги внутрішнього режиму медичного закладу, мають ознаки сп’яніння чи дії наркотичних або психотропних речовин. У разі потреби припинення протиправних дій таких відвідувачів черговий лікар може звернутися за допомогою до охорони Клініки чи викликати співробітників міліції.

8.4. Суворо заборонено проносити до палат стаціонару Клініки: зброю, колючі та ріжучі предмети, алкоголь, продукти сумнівної якості, квіти з сильним запахом, отруйні речовини, хімічні сполуки та реактиви. У разі виявлення зазначених предметів (речовин) у передачах або палатах, вони підлягають тимчасовому вилученню або повертаються відвідувачам.

9. Особливості інформування пацієнтів

 9.1. Проведення медичних втручань починається лише після відповідного інформування та погодження пацієнта чи його родичів (законних представників). У невідкладних випадках, відповідно до вимог чинного законодавства України, медичні втручання можуть проводитися без погодження пацієнта.

9.2. Перед початком надання медичних послуг із пацієнтом (його представником) узгоджується план лікування (обстеження). У деяких випадках, коли неможливо одразу визначити весь обсяг медичних втручань, складається попередній план лікування. Крім того, з об’єктивних або суб’єктивних причин будь-який вже узгоджений план лікування може коригуватися, про що пацієнта (його представника) обов’язково повідомляють.

9.3. Факт надання пацієнтом згоди на медичні втручання може оформлюватися шляхом підписання окремого документа (формуляра встановленої форми), відповідним зазначенням у медичній документації (з підписом пацієнта), а також посиланням у тексті договору про надання медичних послуг. Крім того, факт згоди на медичні втручання може підтверджуватися поведінкою пацієнта. В окремих випадках (стани, які супроводжуються втратою свідомості, неможливістю спілкуватися чи підписувати документи тощо) підписувати документи про надання згоди на медичні втручання крім пацієнта можуть його уповноважені представники (за законом, або за відповідно оформленою довіреністю).

9.4. У разі виникнення сумнівів щодо дієздатності пацієнта, лікар повинен сповістити про це керівництво Клініки.

9.5. До проведення медичного втручання кожному пацієнту в доступній формі пояснюється мета, сутність і строки запропонованих обстежень, лікувальних заходів, а також повідомляється про можливі ускладнення та ризики. Якщо пацієнт не погоджується на застосування під час лікування необхідних додаткових методів профілактики ускладнень, то цей факт письмово фіксується у медичній картці лікарем із відміткою, що пацієнта проінформовано про можливість збільшення ризику настання ускладнень у майбутньому. Своїм підписом пацієнт (представник) підтверджує, що він ознайомлений із такими наслідками.

9.6. Якщо у зв’язку з особливостями організму чи загального стану здоров’я пацієнта є протипоказання або ризики ускладнень, чи прогнозується неефективність лікування, лікар повинен діяти відповідно до конкретної ситуації. Під час узгодження з пацієнтом плану лікування лікар повинен намагатися попередити можливі конфліктні ситуації в майбутньому шляхом обрання найбільш правильного та виправданого методу (методів) лікування.

10. Відповідальність працівників за порушення Правил

10.1. За порушення трудової дисципліни може бути застосований один із таких заходів стягнення:

 • догана;
 • звільнення.

10.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване за такі порушення:

 • систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, якщо до працівника раніше вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
 • прогул (зокрема відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин (п. 4 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
 • поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ч. 1 ст. 40 КЗпП);
 • вчинення за місцем роботи розкрадання (зокрема дрібного) майна підприємства, встановленого вироком суду, що набрав законної сили (п. 8 ч. 1 ст. 40 КЗпП).

За інші порушення трудової дисципліни застосовується виключно догана.

10.3. Під час визначення виду дисциплінарного стягнення керівник Клініки враховує ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

10.4. Дисциплінарне стягнення застосовується керівником Клініки і оформляється наказом, про що повідомляється працівнику під підпис.

10.5. Перед застосуванням дисциплінарного стягнення від працівника вимагається письмове пояснення проступку. Відмова працівника надати таке пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Про відмову надати роз’яснення складається акт за підписом інших двох працівників Клініки.

10.6. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

10.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до кінця року.

10.8. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення, перелічені в розділі 6 цих Правил, до працівника не застосовують.

Погоджено:

Запис про ознайомлення                                    Підпис                                                        ПІБ